Säännöt

 
Keski-Pohjanmaan Hiihto                                
toimintasäännöt
 
 
Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus
 
1 §
Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan Hiihto ja siitä käytetään epävirallista lyhennystä KePHi. Kotipaikka on Kokkola kaupunki. Toiminta-alue on Keski-Pohjanmaa, Suomen Hiihtoliitto ry:n päättämien piirirajojen puitteissa.
Näissä säännöissä Keski-Pohjanmaan Hiihto ry:stä käytetään nimeä yhdistys.
 
 
Yhdistyksen tarkoitus                                             
 
2 §            
Yhdistyksen tarkoituksena on hiihto-, mäki-, alppi-, yhdistetty-, ja freestyleurheilun ja Suomen Hiihtoliitto ry:n lajivalikoimaan mahdollisesti myöhemmin tulevien uusien lajien edistäminen, kehittäminen ja valvominen, sekä kilpailu-, valmennus-, nuoriso ja harrasteliikuntatoiminnan harjoittaminen ja toimiminen mainittujen toimintoja harjoittavien jäsentensä alueellisena yhdyselimenä.
 
 
Tarkoituksen toteuttaminen
 
 
3 §
Yhdistys toteuttaa toimialueellaan tarkoitustaan
 
 • koordinoimalla ja valvomalla kilpailu-, koulutus- ja muuta toimintaa
 • kehittämällä ja ylläpitämällä hiihto- ja kilpailutoimintaa, sekä myöntämällä
  kilpailu- tai muita lupia toimivaltansa puitteissa alueellaan
 • vaikuttamalla alueelliseen hiihtotoimintaan ja -hiihtopaikka suunnitteluun ja kehittämiseen ehdotuksin, julkilausumin ja kannanotoin
 • järjestämällä kilpailutilaisuuksia sekä edistämällä hiihtoharrastusta myös kuntoilumuotona
 • edistämällä uusien hiihtoseurojen perustamista ja myötävaikuttamalla että mahdollisimman monet urheiluseurat pitävät, tai ottavat hiihtolajin toimintaansa mukaan.
 • tehostamalla jäseniensä toimintaa järjestämällä koulutus-, leiritys- ja muita vastaavia tilaisuuksia.
 • toimimalla hiihdon edunvalvojana toiminta-alueellaan
 • toimimalla yhteistyössä Suomessa ja ulkomailla toimivien vastaavien yhteisöjen   kanssa
 • harjoittamalla kustannus- ja julkaisutoimintaa, sekä välittämällä voittoa tavoittelematta urheilu- tai siihen verrattavia muita varusteita ja esineitä alueellaan, sekä solmimalla toimintansa vaatimia yhteistyö- tai muita sopimuksia.
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä, järjestää keräyksiä, arpajaisia sekä tanssi- ja muita huvitilaisuuksia.
Yhdistys voi myydä jäsenlehtiä sekä muita julkaisuja, adresseja, merkkejä, kortteja, viirejä ja muita sellaisia hyödykkeitä.
Tämän lisäksi yhdistys voi välittää jäsenilleen urheilu- ja muita vapaa-ajan tarvikkeita, sekä harjoittaa kioski-, ravitsemus-, majoitus- ja vuokraustoimintaa ja toteuttaa muita johtokunnan päättämiä taloustoimintoja, kuten urheilumatkoja, sekä tuottaa toimialueensa tarvitsemia liikuntapalveluja.
 
Yhdistys hankkii tarvittaessa toimintaansa varten asianmukaiset luvat.
 
Yhdistyksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.
 
 
Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut
 
 
4 §
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla kirjallisen hakemuksen perusteella hiihtoa harrastava tai hiihtotoimintaa edistävä rekisteröity urheiluseura taikka muu rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen yhteisö. Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta. Yhdistyksen vuosikokous määrää jäsenille liittymismaksun sekä vuosittaisen jäsenmaksun.
 
Henkilö, joka toiminnallaan on erityisen huomattavasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista, voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi; he ovat jäsenmaksuista vapaat.
 
Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä lainmukaisen ilmoituksen. Eroaminen tulee voimaan ilmoitushetkellä kulumassa olevan yhdistyksen toimintavuoden päättyessä.
Jos jäsenyhdistys tai -yhteisö purkautuu, katsotaan sen jäsenyys päättyneeksi.
 
Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

 

 
Kurinpitotoimenpiteet
  
5 §
Jäsenyhdistystä tai -yhteisöä, joka ei noudata näitä sääntöjä tai yhdistyksen johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä tahi muulla tavoin toimii yhdistykselle vahinkoa tuottavasti, voi johtokunta rankaista sen jälkeen, kun asianomaiselle on annettu tilaisuus selityksen antamiseen määräajan kuluessa.
 • yksityisluontoisella tai julkisella varoituksella
 • kilpailu- tai toimitsijakelvottomuudella enintään kolmen vuoden ajaksi, tai
 • yhdistyksestä erottamisella määräajaksi tai kokonaan.
Kilpailu- tai toimitsijakelvottomuus ei vapauta avoinna olevista velvoitteista yhdistystä kohtaan.
Kurinpitotoimen kohteeksi joutunut voi halutessaan saattaa asian Urheilun oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi.
Kurinpitotoimenpiteistä ilmoitetaan aina asianosaisille kirjallisesti.
  
 
Toimintakausi ja kokoukset
 
 
6 §
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on 01.01 - 31.12.
  
 
7 §
Yhdistyksen päätösvalta on yhdistyksen kokouksella. Varsinaisia kokouksia yhdistys pitää vuosittain kaksi. Kevätkokous pidetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa johtokunnan määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos kokous tai johtokunta niin päättää, tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii.
  
 
Ääni- ja puhevalta sekä muu oikeus
 
 
8 §
Jäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen kokoukseen yhdellä nimetyllä varsinaisella edustajalla ja lisäedustajilla.
Jäsenen äänioikeutta ja päätäntävaltaa käyttää varsinainen edustaja, lisäedustajilla on vain puheoikeus.
 
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
 
Sama henkilö voi edustaa valtakirjalla enintään viittä (5) jäsentä, kuitenkin enintään kymmenettä osaa (1/10) kokouksessa käytettävissä olevasta äänimäärästä.
 
Yhdistyksen kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, puheenjohtajalla, johtokunnan jäsenillä, toiminnanjohtajalla sekä valiokuntien ja muitten kehitysryhmien tai vastaavien jäsenillä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus.
 
Jäsenen kirjallisesta vaatimuksesta on yhdistyksen kokouksen esityslistalle merkittävä asia, jonka jäsen haluaa saada kokouskäsittelyyn edellyttäen, että tämä esitys on jätetty johtokunnalle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen ko. käsittelyä.
 
 
Kevätkokous
9 §
9.1.                valitaan kokouksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteerit, 
                      ääntenlaskijat ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa.
9.2.                todetaan läsnäolevat jäsenet ja kokouksen laillisuus
9.3.                esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien niistä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
9.4.                päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille
                     asianosaisille
9.5                 käsitellään muut esille tulevat asiat
9.6                 suoritetaan johtokunnan päättämät huomioimiset    
 
 
Syyskokous
10 §
10.1.              valitaan kokouksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteerit, ääntenlaskijat sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
10.2.              todetaan läsnäolevat jäsenet sekä kokouksen laillisuus
10.3.              vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma ja päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta
10.4.              valitaan erovuorossa olevien tehtäviin
                      - johtokunnan puheenjohtaja
- johtokunnan muut jäsenet
10.5               päätetään seuraavan vuoden valiokunnista ja valitaan niihin jäsenet
10.6.              valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
10.7.              käsitellään muut esille tulevat asiat
 
 
Kokouskutsut ja muut tiedonannot
 
 
11 §
Varsinainen kokous kokoontuu johtokunnan kutsusta, joka toimitetaan kirjallisesti jäsenille 14 vrk ennen ko. ajankohtaa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla ja samassa ajassa.
 
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
 
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, joka toimitetaan kirjallisesti johtokunnan jäsenille 5 vrk ennen ko. ajankohtaa.
 
Muut yhdistyksen toimintaa koskevat tiedonannot ja tiedotteet toimitetaan jäsenille johtokunnan päättämällä tavalla.
  
 
Puheenjohtaja, johtokunta ja valiokunnat
        
 
 12 §
Yhdistyksen johtokunnan muodostavat syyskokouksen kahdeksi (2) vuodeksi valitsemat puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä vähintään kahdeksan (8), enintään kymmenen (10 ), jäsentä jotka toimivat myös ao. valiokuntien puheenjohtajina. Ensimmäisellä kerralla jäsenistä määrätään arvalla puolet yhden vuoden kuluttua erovuoroon.
Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sekä lisäksi mahdolliset muut tarvitsemansa luottamushenkilöt.
Valiokuntien jäsenten toimikausi on yksi vuosi.
 
 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 
13 §
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos voidaan todeta, että koolle kutsumisessa on menetelty sääntöjen määräämällä tavalla.
Johtokunta on päätösvaltainen jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään puolet sen jäsenistä.
 
Yhdistyksen kokouksessa ja johtokunnassa tulee päätökseksi mielipide, jota kannattaa yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä ja vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet.
Äänten mennessä tasan henkilövalinnoissa ratkaisee arpa ja muutoin puheenjohtajan mielipide.
 
Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa suljettu lippuäänestys.
 
 
Johtokunnan ja valiokuntien tehtävät
 
 
14 §
Johtokunnalle kuuluvat seuraavat tehtävät:
 • kutsuu koolle yhdistyksen jäsenkokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat
 • ratkaisee jäsen asiat
 • hoitaa yhdistyksen talousasiat
 • nimittää ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt
 • johtaa yhdistyksen kilpailu-, koulutus-, valmennus-,nuoriso- ja muuta toimintaa
 • valitsee yhdistyksen edustajat yhdistyksen ulkopuolisiin tehtäviin.
 • laatii toiminta- ja talousarviosuunnitelmat, sekä toiminta- ja tilikertomukset
 • nimittää avukseen tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat
 • käsittelee huomioimiset ja muut tunnustukset
 • seuraa ja edistää hiihdon kehitystä toimialueellaan.
 
Valiokunnat toimivat johtokunnan heille laatimien ohjeitten ja antamien määräysten mukaan.
 
 
Yhdistyksen nimenkirjoitus
15 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri aina kaksi yhdessä.
Taikka puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, joku heistä yhdessä johtokunnan siihen määräämän henkilön tai henkilöitten kanssa.
 
  
Erikoismääräys
16 §
Yhdistys toimii yhteistyössä Suomen Hiihtoliitto ry:n kanssa ja noudattaa toiminnassaan soveltuvin osin sen sääntöjä ja määräyksiä.
  
 
Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen       
 
17 §
Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä siten, että sääntömuutosten kohdalta päätös tehdään yhdessä yhdistyksen kokouksessa, jossa ehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä ja yhdistyksen purkamisen kohdalta kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolme (3) kuukautta ja joissa molemmissa ehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.
 
Jos yhdistys päätetään purkaa tai lakkauttaa, sen omaisuus on käytettävä viimeisen kokouksen määräämällä tavalla hiihtourheilun edistämiseen.