SÄÄNNÖT

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAVIESTIN SÄÄNNÖT

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksynyt 17.6.2013)

Maakuntaviesti hiihdetään kahdessa sarjassa:
1) A-sarjassa kilpailevat 15 edellisen viestin parasta 1-joukkuetta. Ne A-sarjan joukkueet, jotka häviävät B-sarjan kahdelle (2) parhaalle 1-joukkueelle, voidaan pudottaa B-sarjaan.
2) B-sarjassa kilpailevat maakuntaviestialueen muut 1-joukkueet sekä 2-, 3- tai 4-joukkueet. Viestijoukkueiden määrää ei ole rajoitettu. B-sarjasta voidaan kerralla nostaa A-sarjaan enintään kaksi (2) joukkuetta.

Maakuntaviestin enimmäispituus voi olla korkeintaan 62 km. Hiihtoreitin kuten muutkin paikalliset järjestelyt hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton maakuntaviestityöryhmä.

Maakuntaviestissä hiihdetään kahdeksan (8) osuutta, jotka jakaantuvat seuraavasti:

1 osuus tytöille alle 16 vuotta (kilpailuvuonna täyttävät enintään 16 vuotta) 3 km

1 osuus naisille, alaikäraja 13 vuotta (kilpailuvuonna täyttävät vähintään 13 v.) 5 km

1 osuus pojille tai tytöille alle 16 vuotta (kilpailuvuonna täyttävät enintään 16 v.) 5 km

1 osuus pojille tai tytöille alle 18 vuotta (kilpailuvuonna täyttävät enintään 18 v.) 5 km

2 osuutta miehille tai naisille (kilpailuvuonna täyttävät vähintään 17 v.) 10 km

2 osuutta, ensimmäinen ja viimeinen miehille tai naisille (kilpailuvuonna täyttävät vähintään 17 v.) 10-12 km

Neljä (4) osuutta hiihdetään perinteisellä ja neljä (4) osuutta vapaalla hiihtotavalla.

M 16 ja N 16 hiihtävät parillisina vuosina vapaalla ja M 18 ja naiset hiihtävät parillisina
vuosina perinteisellä hiihtotavalla.

Edustusoikeus

Pääsääntö: Edustusoikeus on kilpailijalla, jonka asuinpaikka on edellisen vuoden alussa ollut edustamansa joukkueen kotipaikka. Kotipaikka määrittelyn perustana on vuoden 2000 kuntajako. Kilpailijan kotipaikka määräytyy asumisosoitteen perusteella. Useamman osoitteen tapauksissa ratkaisun tekee maakuntaviestityöryhmä.

Lisäsääntö 1: Keski-Pohjanmaan liiton maakuntaviestityöryhmällä on oikeus sille 1.-30.11. välisenä aikana osoitetusta kirjallisesta anomuksesta myöntää poikkeus, jos osoitetaan viestiin ehdotetun kilpailijan todistettavasti muuttaneen asumaan joukkueen kotipaikalle ennen 1.9. Anomus osoitetaan Keski-Pohjanmaan liiton kirjaamoon 1.-30.11. välisenä aikana. Tämän jälkeen saapuneita anomuksia ei käsitellä.

Lisäsääntö 2: Edustusoikeus niin halutessaan on myös kilpailijalla, joka opiskelun tai muun syyn vuoksi asuu maakuntaviestialueen ulkopuolella olevalla paikkakunnalla. Tällöin oikeus edustaa entisen kotipaikkansa joukkuetta perustuu ns. kasvattajanäkökohtaan. Tällaisissa tapauksissa edustusoikeutta on anottava vuosittain 1.11 – 30.11 välisenä aikana. Anomus lähetetään Keski-Pohjanmaan liiton kirjaamoon. Myöhästyneitä anomuksia ei käsitellä.

Lisäsääntö 3: Maakuntaviestialueen sisällä asuinpaikan muutosta johtuvat edustusoikeudet ratkaistaan pääsäännön sekä lisäsääntö 1 perusteella.

Joukkueen edustuskelpoisuudesta vastaa joukkueen johtaja.

Sääntöjen tulkinnasta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet ratkaisee Keski-Pohjanmaan liiton maakuntaviestityöryhmä. Tämä elin myös hyväksyy viestiin lahjoitettavien kiertopalkintojen säännöt sekä valvoo niiden toteuttamista yhdessä lahjoittajien edustajien kanssa.

KILPAILUMÄÄRÄYKSIÄ

Maakuntaviestissä kilpaillaan vuoden 2000 kuntajaon pohjalta.

A. Sarjajako

1. A-sarjassa hiihtävät seuraavat 1-joukkueet:

……….

2. B-sarjassa hiihtävät muut 1-joukkueet sekä 2-, 3-, 4-joukkueet. Joukkueiden määrää ei ole

rajoitettu.

……….

B. Hiihtotapa ja hiihdettävät matkat:

Neljä ensimmäistä osuutta hiihdetään perinteisellä, neljä viimeistä vapaalla hiihtotavalla. Kaikkien osuuksien varrella on valvontapisteitä Hiihtoliiton sääntöjen mukaisesti. Viestissä noudatetaan maakuntaviestisääntöjen ohella kansallisia ja kansainvälisiä maastohiihtosääntöjä.
Lähtöjärjestys määritellään siten, että A-sarjan joukkueet lähtevät eturivistä edellisen viestin tulosten perusteella voittaja keskeltä. Loput 1-joukkueet lähtevät toisen rivin keskeltä edellisen viestin paremmuusjärjestyksessä. Seuraavaksi sijoitetaan muut joukkueet edellisen viestin paremmuusjärjestyksessä toisesta rivistä alkaen, jatkuen kolmanteen ja neljänteen riviin.

KILPAILTAVANA OLEVAT KIERTOPALKINNOT

Maakuntaviestissä kilpaillaan seuraavista palkinnoista:

- Keskipohjanmaa-lehden lahjoittama ”KESKIPOHJANMAAN KILPI”, jonka saa A-sarjan voittaja vuodeksi haltuunsa. Kun kilpi on kiertänyt 10 vuotta, sen saa omakseen viestiin osallistuvien joukkueiden kotipaikka, jonka joukkueet (1-2 joukkueet) ovat siihen mennessä hankkineet kilpeen eniten kiinnityspisteitä.

- Keski-Pohjanmaan liiton B-sarjaan lahjoittama ”KESKI-POHJANMAAN KILPI”, jonka sarjan voittaja saa vuodeksi haltuunsa. Kilven saa lopullisesti omakseen viestiin osallistuvan joukkueen kotipaikka, jonka joukkueet ensimmäisenä saavuttavat viisi kiinnitystä.

Kiertopalkintopisteisiin vaikuttavat ainoastaan A-sarjan sekä B-sarjan 1- ja 2-joukkueiden sijoitukset.

- Sanomalehti Kalevan lahjoittama ”KALEVAN KELLO”, jonka saa vuodeksi haltuunsa viestiin osallistuvan 1-joukkueen kotipaikka, joka eniten nostaa sijoitustaan edellisen vuoden sijoitukseen verrattuna. Kellon saa omakseen sen 1-joukkueen kotipaikka, jonka joukkue saavuttaa ensin 2 kiinnitystä.

TÄVLINGSREGLER FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSSTAFETT

(godkända av landskapsstyrelsen 17.6.2013)

§ 1

Stafetten skidas i två serier:
1) I A-serien tävlar de 15 bästa 1-lagen från föregående års stafett. De A-seriens lag, som förlorar mot B-seriens två (2) bästa lag, kan bli nerflyttade till B-serien.
2) I B-serien tävlar de övriga 1-, 2-, 3- eller 4-lagen från landskapsstafettområdet. Stafettlagens antal är inte begränsat. Från B-serien till A-serien kan på samma gång uppflyttas max. två (2) lag.

§ 2

Landskapsstafettens totala längd får ej överstiga 62 km. Landskapsstafettens arbetsgrupp godkänner sträckdragningarna liksom de övriga lokala arrangemangen.

§ 3

Stafetten skidas i åtta (8) etapper fördelade enligt följande :

1 etapp för flickor under 16 år (fyller högst 16 år under tävlingsåret) 3 km

1 etapp för flickor, undre åldersgräns 13 år (fyller minst 13 år under tävlingsåret) 5 km

1 etapp för pojkar eller flickor under 16 år (fyller högst 16 år under tävlingsåret) 5 km

1 etapp för pojkar eller flickor under 18 år (fyller högst 18 år under tävlingsåret) 5 km

2 etapper för herrar eller damer (fyller minst 17 år under tävlingsåret) 10 km

2 etapper, den första och sista, för herrar eller damer (fyller minst 17 år under tävlingsåret) 10-12 km

Fyra (4) etapper skidas i klassisk stil och fyra (4) etapper i fri stil.

H16- och D16 -etapperna skidas jämna år i fri stil och H18- och D-etapperna skidas jämna år i

klassisk stil.

§ 4

Representationsrätt

Huvudregel: Representationsrätten för vederbörande kommun tillkommer den skidlöpare vars boendeort från början av föregående år varit i den kommun den tävlande ställer upp för. Hemkommunens definition grundas på kommunindelningen år 2000. Den tävlandes hemkommun bestäms enligt den tävlandes mantalsskrivnings- eller boendeort. I de fall där det finns flera adresser, fattas beslutet av landskapsstafettens arbetsgrupp.

Tilläggsregel 1: landskapsstafettens arbetsgrupp har rätt att, på skriftlig ansökan, som under tiden 1.-30.11 tillställts arbetsgruppen, bevilja undantag från huvudregeln om man kan påvisa att föreslagen skidlöpare bevisligen före den 1.9. (1:a september) flyttat till ifrågavarande kommun/stad. Ansökan riktas till Mellersta Österbottens förbunds registratur under tiden 1.-30.11. Ansökan som kommer efter denna tidpunkt behandlas inte.

Tilläggsregel 2: representationsrätt har om så önskas tävlande, som p.g.a. studier eller annan orsak bor på en ort utanför landskapsstafettområdet. I dessa fall grundar sig representationsrätten på den s.k. fostrarföreningssynpunkten; kommunen där den tävlande vuxit upp. Representationsrätten bör i dessa fall anhållas om årligen under tiden 1.-30.11. Anhållan riktas till Mellersta Österbottens förbunds registratur. Försenade ansökningar behandlas inte.

Tilläggsregel 3: representationsrätt som gäller fall där boendeorten ändrats inom landskapsstafettområdet grundar sig i på huvudregeln samt tilläggsregel 1.

Lagledaren ansvarar för att laget har representationsrätt.

§ 5

Landskapsstafettens arbetsgrupp avgör eventuella meningsskiljaktigheter visavi regeltolkningar. Arbetsgruppen godkänner och fastställer i samarbete med donatorerna reglerna för prisdonationer, samt övervakar även till denna del att fastställda regler följs.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

I landskapsstafettens tävlar kommuner enligt kommunindelningen år 2000.

A. Serieindelning

1. I A-serien skidar följande 1-lag:

…..

2. I B-serien skidar andra 1-lag samt 2-, 3-, 4-lagen. Lagens antal är inte begränsat.

B. Skidstil och etapper:

Etapper:

De fyra första etapperna skidas i traditionell stil, de fyra sista i fri stil. Längs alla etappspår finns övervakningspunkter enligt Skidförbundets regler. I stafetten följs förutom landskapsstafettens regler nationella och internationella terrängskidningsregler.
Startordning: A-seriens lag på första raden. Föregående stafetts vinnare i mitten och jämna nummer framifrån sett från höger och udda nummer från vänster. Övriga 1-lag från mitten av andra raden enligt samma princip som första radens lag. Därefter övriga lag med början från andra raden, sedan tredje raden och vid behov fjärde raden.

VANDRINGSPRIS

I landskapsstafetten tävlas om följande pris:

- "KESKIPOHJANMAA SKÖLDEN" donerad av tidningen Keskipohjanmaa. Segrande lag i A-serien får behålla skölden ett år. Den kommun, vars lag efter 10 år erhållit mest inteckningspoäng får behålla skölden.

- "KESKI-POHJANMAA SKÖLDEN" donerad av Mellersta Österbottens förbund. Segrande lag i B-serien får behålla skölden ett år. Slutlig ägare till skölden blir den kommun vars lag först kommer upp till fem inteckningar.

Endast A-seriens och B-seriens 1- och 2-lags placeringar inverkar på vandringsprispoängen.

- "KALEVA-KLOCKAN" donerad av tidningen Kaleva. Den kommuns 1-lag som mest stiger i placering jämfört med föregående års placering får behålla klockan ett år. Slutlig ägare till klockan blir den kommun vars 1-lag först får 2 inteckningar.